Jaarverslag 2018

Jaarverslag Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst 2018

  • Over gebeurtenissen in de afgelopen periode
  • Over de positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode
  • Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst

In 2018 heeft de Vereniging Dorpsbelang haar naam gewijzigd in Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst; D.V.D.E

Het bestuur heeft in 2018 8 x  vergaderd.

In het voor-najaar is er een thema avond georganiseerd voor alle inwoners van Elst.

Belangrijkste ontwikkelingen:

Installeren van werkgroepen waarmee we de betrokkenheid van de inwoners van Elst en de leefbaarheid in Elst willen vergroten.

Met de gemeente Rhenen is er een nauwe samenwerking ontstaan door ambtenaren toe te voegen aan de diverse werkgroepen. Op deze manier wordt de samenwerking met de gemeente Rhenen versterkt en werken wij samen met de gemeente aan het realiseren van de verschillende doelen.

  • Werkgroep Groen en Recreatie
  • Werkgroep herinrichting Centrum
  • Werkgroep Jeugd en werkgroep Verkeersveiligheid
  • Werkgroep bestemming Oude Dorpshuis (gestart 2019)

De werkgroepen koppelen hun ideeën -wensen terug naar het bestuur van de DVDE.

In iedere werkgroep is minimaal één bestuurslid van de DVDE vertegenwoordigd.

DVDE is de officiële gesprekspartner voor de gemeente raad en B&W.

Tijdens de thema avond in november j.l. hebben de werkgroepen hun ideeën- wensen gepresenteerd aan de inwoners van Elst. De burgemeester, wethouder(s) en andere raadsleden waren ook aanwezig tijdens deze thema avond en spraken de waardering uit voor de plannen zoals deze werden gepresenteerd.

Enkele actiepunten vanuit de werkgroepen:

Werkgroep Groen en recreatie, plaatsen van meer bankjes in Elst

Organiseren van de ornamenten speurtocht, welk door minimaal 60 deelnemers is gelopen.

Werkgroep herinrichting centrum:

Wensenlijstje samengesteld met veranderingen om een meer centrum gedeelte te creëren rondom de Albert Heijn. Belangrijk aandachtspunt: Inrichten horeca voor het kunnen nuttigen van een hapje en een drankje.

Ook logistiek moet er het een en ander worden veranderd bij de huidige winkels. Voorstel : verleggen van weg en een betere parkeervoorziening creëren.

Werkgroep Jeugd en wekgroep verkeersveiligheid:

Brede samenwerking met Mozaïek Jongerenwerkers, die momenteel samen op zoek zijn naar het inrichten van een plaats waar de jongeren van Elst kunnen verblijven.

Initiatief van een Lay-aut café, ontmoetingsplaats voor jongeren met een (sociale) beperking, die het moeilijk vinden om in de reguliere horeca gelegenheden contacten te leggen.

Mee doen-denken met de aanwonenden van de Franseweg over de herinrichting.

Projecten die zijn beëindigd dan wel zijn opgenomen in een werkgroep

De ontwikkelingen rondom Herindeling Franseweg en ontwikkelingen rondom MOB complex zijn respectievelijk opgenomen in een werkgroep dan wel opgepakt door een aparte werkgroep die wel in contact staat met het bestuur van de DVDE.

Realisatie nieuwe brandweerkazerne: Nieuwbouw is gestart. Project voor de DVDE is afgerond.

Visie voor 2019

Continueren en ondersteunen van de werkgroepen, samen verder werken aan de ideeën en komen tot een realisatie van deze ideeën. Dit alles in nauw overleg en samenwerking met de gemeente Rhenen en andere instanties zoals bijvoorbeeld het Utrechts Landschap.

Bewaken : Beschikbaarheid bestuursleden van de DVDE voor de werkgroepen en het “verjongen” van het bestuur van de DVDE.

PR campagne opzetten met als doel nieuwe leden te werven en om de  inwoners op de hoogte te brengen van onze activiteiten, deelname aan activiteiten in het dorp om de zichtbaarheid en draagkracht van de DVDE te vergroten. Hierbij moet u denken aan het deelnemen aan verschillende  activiteiten,  georganiseerd op 22 juni door het Bestegoed.

Aanwezig zijn tijdens bijvoorbeeld een jaarmarkt en of de Cuneradag in Rhenen.

Organiseren van de Algemene (leden) vergadering ook toegankelijk voor alle inwoners (ook kerngroep leden)

2 x per jaar terugkoppeling van de werkgroepen tijdens vergadering met het bestuur van de DVDE

2x per jaar algemene vergadering met daarin de stand van zaken de rondom de werkgroepen in combinatie met een thema-avond

Uitgewerkte plannen van de werkgroepen door het bestuur van de DVDE presenteren tijdens de raadsvergadering, indien noodzakelijk

Frequentie bestuursvergaderingen 1 x 2 maanden = 6 x per jaar + 2 algemene vergaderingen één in het voorjaar en één in het najaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.