Agenda leden vergadering en thema avond 27 maart 2019

Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst (D.V.D.E)

Agenda ledenvergadering D.V.D.E. d.d. woensdag 27 maart 2019.

Locatie: Het MFG “Het Bestegoed”, aanvang 19:30 u. inloop vanaf 19:15 u.

 1. Opening door de voorzitter W. van Ommeren;
 2. Mededelingen (W. van Ommeren);
 3. Ingekomen stukken (J. Everaars, secretaris);
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 18 april 2018 (J. Everaars);
 5. Jaarverslag secretaris (J. Everaars);
 6. Jaarverslag penningmeester (P. Vunderink, penningmeester);
 7. Verslag kascommissie (J. Abbring/G. de Winter);
 8. Verkiezing kascommissie (J. Abbring is aftredend);
 9. Vaststellen contributie 2019. Het voorstel is handhaven op €5,=.(W. van Ommeren)
 10. Verkiezing bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar zijn a. Ina van Meenen    (Algemeen bestuurslid) en b. Joep Everaars (secretaris). Eventuele tegen kandidaten voor deze functies kunnen zich tot 22 maart per e-mail opgeven;via e-mail jeveraars@ziggo.nl  of via  info@verenigingdorpsbelangelst.nl 
 11. Rondvraag (allen);
 12. Sluiting (W. van Ommeren).

Van ca. 20:00 tot 20:15 u. koffie of thee voor alle aanwezige  leden.

Hierna vindt het openbare deel van deze avond plaats.

Onderwerpen die besproken worden zijn:

a. Status update  MOB-complex (W. van Ommeren);

b. Voortgang aanleg Elster Uiterwaarden (W. van Ommeren met als gastspreker dhr. T. Bastiaansen, Omgevingsmanager Biggelaar Grond en Waterbouw b.v.);

c. Voortgang werkgroep “Groen & Recreatie” (W. van Zanten);

d. Voortgang werkgroep “herinrichting Centrum” (R. Lukens);

e. Voortgang werkgroep “Jeugd & werkgroep Verkeersveiligheid inclusief update over het project herinrichting Franseweg” (I. van Meenen);

f. Voortgang Nieuwe werkgroep “Oude Dorpshuis” (W. van Ommeren);

g. Rondvraag (allen);

h. Sluiting (W. van Ommeren).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.