Succesvolle Thema – avond van de V.D.E

Bouwen in Elst
Thema-avond van de Vereniging Dorpsbelangen Elst
Door: Ellen Wolf

Op Woensdagavond 5 april verzamelde rond de 100 man zich om 20.15 uur in de grote zaal van het Bestegoed om te praten over toekomstige bouw in Elst. In de pauze tussen de ledenvergadering van de VDE en de thema-avond zat de sfeer er al goed in. Naast mij waren ze dik tevreden: Voor slechts 5 euro jaarlidmaatschap vanavond ook nog eens een gratis kopje koffie! De luchtige sfeer bleef de hele bijeenkomst aanhouden. Ook woorden van burgemeester v.d. Pas droegen daar aan bij: “Je hoeft in Elst geen actiecomité op te richten. Je belt gewoon de gemeente en dan komen we even kijken.”

Voor aanvang van de thema-avond legt voorzitter/gespreksleider Willem van Ommeren de regels voor de avond uit: elk van de twaalf onderwerpen van het programma zullen vijf minuten worden uitgetrokken. Daarin wordt eerst het onderwerp ingeleid, waarna één van de zes raadsleden kan reageren. Daarna is er nog kort tijd voor mogelijke vragen uit de zaal. En ook burgemeester v.d. Pas kan waar nodig zijn toevoegingen doen.

In het onderstaande wordt per (cluster van) onderwerp(en) kort het laatste nieuws weergegeven.

Sociaal werk
De jongerenwerkers Bas Manders en Vincent Steur van Mozaïek welzijnsdiensten zijn sinds 1 september in Elst actief, veelal ’s middags en soms ook ’s avonds en ’s nachts. Zij werken met jongeren tussen 12 en 23 jaar, vindplaats gericht, om na te gaan hoe het ervoor staat, wat ze willen, wat de mogelijkheden zijn en de talenten. Ook geven ze de jongeren een stem, helpen hen met het organiseren van activiteiten en vervullen een brugfunctie naar instanties. De jongeren willen in het algemeen een positieve bijdragen leveren aan de samenleving, maar weten niet hoe. Ook willen ze gehoord worden. Er bestaat intussen een contactjongerenraad.

Woningbouw in Elst
De woningbouwplannen in Elst bestaan momenteel uit:
– Het Damkro terrein: Hier komen 21-24 woningen. Binnenkort wordt met de verkoop gestart.
– 3 kavels aan de Vissersweg,
– 13 levensbestendige woningen naast het Bestegoed. Alleen de financiering is nog niet rond.
– 29 woningen achter het Bestegoed,
– Het oude Dorpshuis. Dit staat al 10 jaren leeg. Het denken over zijn toekomst zit nog in de ideeënfase. Moet de karakteristieke gevel intact blijven? In Elst zijn niet zoveel karakteristieke panden. Moet er een alternatieve woonvorm voor (eenzame) ouderen inkomen of juist starters woningen? Erachter zouden nog een aantal andere (luxere?) woningen kunnen komen. Die zouden een mooi uitzicht op de Rijn hebben.
De opbrengst van de grond is bestemd voor het dekken van de kosten van het Bestegoed.
In de zaal hoor ik iemand zeggen dat Elst een villa-dorp aan het worden is. Ook komt er uit de zaal komt een oproep voor meer woningen voor mensen met een smalle beurs. Dit signaal zal door de raadsleden worden doorgegeven.

Verkeersveiligheid
Het beleid is om hardrijden aan te pakken. Op de Rijksstraatweg wordt momenteel 50 km per uur gereden. Als je 30 km per uur rijdt word je ingehaald. De weg nodigt uit om hard te rijden. Verder is er een goede oversteek van de Veenendaalse straatweg nodig tussen de Franseweg en Zwijnsbergen. En binnenkort zullen de armaturen van de lantaarnpalen in Elst vervangen worden. In Rhenen is er verder een fietsplan om fietsen te stimuleren, maar dat is in Elst al goed geregeld. Uit de zaal klinkt vervolgens de wens om een stoep aan de Rijksstraatweg tegenover de Woudweg. Daar moet je als voetganger steeds door de modder lopen, of over het fietspad. Ook wordt verzocht om spiegels op de hoeken van de Houweg en de Woudweg met de Rijksstraatweg. Er is soms gewoon niet op de Rijksstraatweg te komen. En ook wil iemand maatregelen bij het zeer gewaardeerde speeltuintje aan de Margrietstraat – Beatrixstraat. Daar is in 5 jaren al 3 maal een kind aangereden . Er staat intussen al een verkeersteller. Afhankelijk van die tellingen zullen maatregelen worden getroffen.
Verdere tips voor verbetering van de verkeersveiligheid kunnen doorgegeven worden tijdens het verkeersspreekuur dat steeds aangekondigd staat in de Hank. De gemeente voert de verzoeken uit als de weg wordt aangepakt. Als de gemeente het verzoek niet kan inwilligen legt ze het uit.

Zorghotel
Op de plaats van de oude jeugdherberg aan de Veenendaalse straatweg zal een zorghotel met 140 kamers komen om het onderhoud van het landgoed Prattenburg te bekostigen. Het inpassingsplan is goedgekeurd. Het zorghotel moet passen in de omgeving en mag dus geen felle kleuren hebben. Het zal veel werkgelegenheid opleveren voor Elst, en dat hebben we nodig. Het openluchttheater blijft behouden.
Naast me vraagt mijn buurman zich af wie het zich zou kunnen veroorloven zich daar te laten verzorgen. Goed punt, maar het wordt verder niet gehoord.

Elster Buitenwaarden
De aanwonenden aan de Elster Buitenwaarden worden opgeroepen in de gaten te houden dat De Put niet toch helemaal wordt gedicht. De afspraak is dat een stuk van 2,5 ha 2 meter diep zal blijven.

Muziektent
De sociaal werker Michel Weselok van Rivierenstroom heeft in totaal 150 mensen geênquèteerd over de toekomst van de muziektent. Hij heeft o.a. de VDE, het jongeren platform, Crescendo, de Speelweek, omwonenden, en AH-bezoekers benaderd. Hij heeft hiervoor medewerking gekregen van Peter Vunderink en Ina van Meenen.
De burgemeester geeft aan dat de gemeente ook vaak de vraag krijgt wanneer die muziektent nou eindelijk eens gesloopt wordt. Van de jongeren mag de muziektent ook weg. En de gemeente volgt de vraag voor de sloop van de muziektent graag op. De komende tijd zal zij met Crescendo en De Speelweek, die gebruik maken/hebben gemaakt van de muziektent, afspraken maken over de sloop. Burgemeester van de Pas vraagt de aanwezigen zich alvast bezig te houden met de vraag hoe ze het veld na de sloop van de muziektent ingericht willen hebben.

Nieuwe brandweerkazerne
Hiervoor zijn 16 locaties onderzocht. De locatie aan de Rijksstraatweg, tegenover de Woudweg, is gekozen. Of er op het terrein ook geparkeerd zal kunnen worden, is nog niet duidelijk. Of er een stoep voor komt is ook nog niet duidelijk, maar zal als aandachtspunt meegenomen worden.

Herinrichting Franseweg
Met de herinrichting van de Franseweg wordt gewacht tot na het gereedkomen van Bosje III eind 2018. Dit i.v.m. het werkverkeer dat over de Franseweg wordt geleid en dat de weg kan beschadigen. Er kan wel vast begonnen worden met de planvorming. Dat duurt i.h.a. zo’n 12 maanden. Eind 2020 zal onder de Franseweg ook de riolering vervangen moeten worden. Vanuit de zaal wordt nogmaals geattendeerd op de wateroverlast op sommige plaatsen aan de Franseweg. Dit wordt weer erger door toedoen van het erg grote zware bouwverkeer. Kunnen er geen kleinere vrachtwagens gebruikt worden? De verhoging die de gemeente lokaal al heeft laten aanleggen wordt gewaardeerd.

MOB-complex
Wim van Zanten houdt een pleidooi voor het teruggeven van het terrein van het MOB-complex aan de natuur. Het terrein valt binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Het grenst aan drie kanten aan Plantage Willem III. Het terrein is momenteel in bezit van het Rijks Vastgoedbedrijf en staat te koop. Het Rijks Vastgoedbedrijf wil er een zo hoog mogelijk bedrag voor krijgen. Mogelijk gaan er huizen komen. De gemeente heeft geen financiële belangen bij wat er met het terrein gebeurt.
Vanuit de zaal wordt door meerdere mensen gepleit om het terrein in het bestemmingsplan weer de bestemming Natuur te geven, zodat het Utrechts Landschap het terrein voor weinig geld kan erven. Ook word er vanuit de zaal gepleit voor het schoon op laten leveren van het terrein. Dit is elders ook al wel gebeurt. Het benodigde geld voor het slopen van het complex zou verkregen kunnen worden uit de verkoop van de beheerderswoningen.
Het terrein van het MOB-complex is voor het NNN belangrijk omdat het de hoogte van de heuvelrug verbindt met het lage land van de Elster Buitenwaarden. In 1961 is het geclaimd door defensie voor de opslag van materieel. Het teruggeven van dit terrein aan de natuur past goed binnen de plannen om de Utrechtse Heuvelrug uit te breiden. Binnen de kern van Elst is nog genoeg ruimte voor woningbouw, al vinden Elstenaren wat open ruimten binnen de kern ook prettig. De burgemeester en raadslid Ineke Holierook steunen het plan zoals het zich op de avond ontwikkelt.

De oeververbinding
Ten slotte vraagt nog iemand in de zaal hoe het staat met de oeververbinding. De burgemeester legt uit dat de resultaten van een eerste onderzoek vóór de zomer worden verwacht. Het meest voor de hand liggende lijkt om de brug in Rhenen te verbreden, maar de pijlers zullen dan versterkt moeten worden. Een andere optie is een extra brug in Wageningen, maar daar zullen ze nooit toelaten dat er een weg door het binnenveld komt, en dat zou dan nodig zijn. Een andere optie is een extra brug bij Elst. Die zou dan landen in de achtertuin van Willem van Ommeren. Deze optie heeft Elst liever niet. Verder is er volgens de burgemeester een school die zegt dat het verkeer in de komende jaren af zal nemen. Dan is die extra oeververbinding misschien helemaal niet nodig. Een andere school zegt juist dat het verkeer toe zal gaan nemen. Wie zal het zeggen? Het is nog wat afwachten.
Ook bij dit onderwerp zullen de Elstenaren betrokken worden.

Om 22.30 uur wordt de avond afgesloten. Sommigen blijven nog even napraten met de raadleden of onderling aan de bar.