Leden vergadering en thema avond V.D.E op 5 april in het Bestegoed.

Uitnodiging ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Elst

Agenda voor de ledenvergadering van V.D.E. op woensdag 5 april 2017.
Deze vergadering vindt plaats in M.F.G. “Het Bestegoed”. Aanvang 19:45 uur. Inloop vanaf 19:30 uur

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ledenvergadering d.d. 9 maart 2016

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezing kascommissie

9. Vaststellen contributie 2017.Voorstel: de contributie blijft € 5,00.

10. Verkiezing bestuursleden
a. Aftredend / herkiesbaar: Willem van Ommeren en Joke Dijkhuizen

11. Rondvraag

12. Sluiting ledenvergadering

20:15 uur: Pauze met een kopje koffie
`
20:30 uur Start thema- forum avond met raadsleden.

Voor deze thema-forum avond zijn onderstaande de raadsleden, woonachtig in Elst, uitgenodigd;
Gert Hovestadt, Jos van Klinken, Hans de Wilt, Karin Dieterman, Willem Oorschot en Ineke Holierook.

Zij vormen het forum waaraan u vragen kunt stellen. Wij zullen zelf de volgende onderwerpen aan de orde stellen:
1. Verkeersveiligheid in Elst, Rijksstraatweg
2. Woningbouw ; senioren, starters
3. Herinrichting MOB complex
4. Herinrichting Franseweg
5. Sloop muziektent
6. Plaats nieuwe Brandweerkazerne

Misschien heeft u ook nog andere vragen m.b.t. Elst die u aan het forum wilt voorleggen.
Wij stellen het op prijs als u deze van te voren bij ons indient via: info@verenigingdorpsbelangelst.nl.
Website van de V.D.E : https://verenigingdorpsbelangelst.nl/