Jaarverslag 2018

Jaarverslag Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst 2018

 • Over gebeurtenissen in de afgelopen periode
 • Over de positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode
 • Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst

In 2018 heeft de Vereniging Dorpsbelang haar naam gewijzigd in Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst; D.V.D.E

Het bestuur heeft in 2018 8 x  vergaderd.

In het voor-najaar is er een thema avond georganiseerd voor alle inwoners van Elst.

Belangrijkste ontwikkelingen:

Installeren van werkgroepen waarmee we de betrokkenheid van de inwoners van Elst en de leefbaarheid in Elst willen vergroten.

Met de gemeente Rhenen is er een nauwe samenwerking ontstaan door ambtenaren toe te voegen aan de diverse werkgroepen. Op deze manier wordt de samenwerking met de gemeente Rhenen versterkt en werken wij samen met de gemeente aan het realiseren van de verschillende doelen.

 • Werkgroep Groen en Recreatie
 • Werkgroep herinrichting Centrum
 • Werkgroep Jeugd en werkgroep Verkeersveiligheid
 • Werkgroep bestemming Oude Dorpshuis (gestart 2019)

De werkgroepen koppelen hun ideeën -wensen terug naar het bestuur van de DVDE.

In iedere werkgroep is minimaal één bestuurslid van de DVDE vertegenwoordigd.

DVDE is de officiële gesprekspartner voor de gemeente raad en B&W.

Tijdens de thema avond in november j.l. hebben de werkgroepen hun ideeën- wensen gepresenteerd aan de inwoners van Elst. De burgemeester, wethouder(s) en andere raadsleden waren ook aanwezig tijdens deze thema avond en spraken de waardering uit voor de plannen zoals deze werden gepresenteerd.

Enkele actiepunten vanuit de werkgroepen:

Werkgroep Groen en recreatie, plaatsen van meer bankjes in Elst

Organiseren van de ornamenten speurtocht, welk door minimaal 60 deelnemers is gelopen.

Werkgroep herinrichting centrum:

Wensenlijstje samengesteld met veranderingen om een meer centrum gedeelte te creëren rondom de Albert Heijn. Belangrijk aandachtspunt: Inrichten horeca voor het kunnen nuttigen van een hapje en een drankje.

Ook logistiek moet er het een en ander worden veranderd bij de huidige winkels. Voorstel : verleggen van weg en een betere parkeervoorziening creëren.

Werkgroep Jeugd en wekgroep verkeersveiligheid:

Brede samenwerking met Mozaïek Jongerenwerkers, die momenteel samen op zoek zijn naar het inrichten van een plaats waar de jongeren van Elst kunnen verblijven.

Initiatief van een Lay-aut café, ontmoetingsplaats voor jongeren met een (sociale) beperking, die het moeilijk vinden om in de reguliere horeca gelegenheden contacten te leggen.

Mee doen-denken met de aanwonenden van de Franseweg over de herinrichting.

Projecten die zijn beëindigd dan wel zijn opgenomen in een werkgroep

De ontwikkelingen rondom Herindeling Franseweg en ontwikkelingen rondom MOB complex zijn respectievelijk opgenomen in een werkgroep dan wel opgepakt door een aparte werkgroep die wel in contact staat met het bestuur van de DVDE.

Realisatie nieuwe brandweerkazerne: Nieuwbouw is gestart. Project voor de DVDE is afgerond.

Visie voor 2019

Continueren en ondersteunen van de werkgroepen, samen verder werken aan de ideeën en komen tot een realisatie van deze ideeën. Dit alles in nauw overleg en samenwerking met de gemeente Rhenen en andere instanties zoals bijvoorbeeld het Utrechts Landschap.

Bewaken : Beschikbaarheid bestuursleden van de DVDE voor de werkgroepen en het “verjongen” van het bestuur van de DVDE.

PR campagne opzetten met als doel nieuwe leden te werven en om de  inwoners op de hoogte te brengen van onze activiteiten, deelname aan activiteiten in het dorp om de zichtbaarheid en draagkracht van de DVDE te vergroten. Hierbij moet u denken aan het deelnemen aan verschillende  activiteiten,  georganiseerd op 22 juni door het Bestegoed.

Aanwezig zijn tijdens bijvoorbeeld een jaarmarkt en of de Cuneradag in Rhenen.

Organiseren van de Algemene (leden) vergadering ook toegankelijk voor alle inwoners (ook kerngroep leden)

2 x per jaar terugkoppeling van de werkgroepen tijdens vergadering met het bestuur van de DVDE

2x per jaar algemene vergadering met daarin de stand van zaken de rondom de werkgroepen in combinatie met een thema-avond

Uitgewerkte plannen van de werkgroepen door het bestuur van de DVDE presenteren tijdens de raadsvergadering, indien noodzakelijk

Frequentie bestuursvergaderingen 1 x 2 maanden = 6 x per jaar + 2 algemene vergaderingen één in het voorjaar en één in het najaar.

Verslag Leden en thema avond DVDE

De DVDE draait door!!

Woensdag 27 maart j.l. was er weer een ledenvergadering en een themabijeenkomst van de Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst.

Met de nieuw ingeslagen weg om een Dorpsraad te worden en werkgroepen te vormen op diverse thema ’s die er spelen in Elst, is er een nieuwe wind die waait door Elst. Er is door de werkgroepen al veel in gang gezet het afgelopen jaar en de dorpsraad wil graag op de ingeslagen weg door gaan.

De thema-avond was weer goed bezocht; de zaal in het Bestgoed was goed gevuld. Tijdens de themabijeenkomst hebben de werkgroepen zich gepresenteerd.

De werkgroep jongeren en verkeersveiligheid hebben als thema’s :

 • Een ontmoetingsplek voor jongeren
 • Er is een club voor jongeren met een beperking op gezet, de Lay- Aut groep. Deze jongeren vinden het moeilijk om contacten te leggen en deze club is dan ook zeer waardevol voor hen.
 • De werkgroep  denkt mee met de aanwonenden van de Franseweg voor de herinrichting

De werkgroep Centrum heeft overleg gehad met de gemeente over hun plannen. Zij zijn terug gestuurd door de gemeente om eerst goed na te denken over een visie van waaruit zij de plannen verder kunnen ontwikkelen.

De werkgroep groen en  recreatie heeft al tal van wandelroutes uit gezet waar al druk gebruik van wordt gemaakt en er is ook samenwerking gezicht met de VVV. Een van de routes wordt wellicht een klompenpad.

De werkgroep bestemming het Oude Dorpshuis wacht nog even totdat de gemeente met een visie komt om verdere plannen te ontwikkelen.

Daarnaast is er nog een presentatie geweest door de heer Bastiaansen over de Elster Uiterwaarden en de werkzaamheden die deze winter gaan starten. Door het afgraven van een deel van de bovengrond, verwijderen van stenen uit de kribvakken en het aanleggen van geulen ontstaat een gevarieerd natuurgebied; een paradijs voor vogels en vissen. En een gebied waar wandelaars kunnen genieten van het unieke rivierenlandschap.

U kunt hier meer over lezen op de site: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2018/november-2018/natuurgebied-elster-buitenwaard-paradijs-vogels-vissen/

Ook de eigenaar van het MOB complex  heeft een update gegeven van de stand van zaken rondom het complex. Er is nog steeds onduidelijkheid over wat er met het terrein gaat gebeuren. De voorkeur van de bewoners is terug naar de natuur, maar de eigenaar zou daar graag iets neerzetten dat voor hem meer zou renderen.

De avond wordt afgesloten door de voorzitter de heer van Ommeren en de aanwezigen bedankt voor hun komst. 

Agenda leden vergadering en thema avond 27 maart 2019

Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst (D.V.D.E)

Agenda ledenvergadering D.V.D.E. d.d. woensdag 27 maart 2019.

Locatie: Het MFG “Het Bestegoed”, aanvang 19:30 u. inloop vanaf 19:15 u.

 1. Opening door de voorzitter W. van Ommeren;
 2. Mededelingen (W. van Ommeren);
 3. Ingekomen stukken (J. Everaars, secretaris);
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 18 april 2018 (J. Everaars);
 5. Jaarverslag secretaris (J. Everaars);
 6. Jaarverslag penningmeester (P. Vunderink, penningmeester);
 7. Verslag kascommissie (J. Abbring/G. de Winter);
 8. Verkiezing kascommissie (J. Abbring is aftredend);
 9. Vaststellen contributie 2019. Het voorstel is handhaven op €5,=.(W. van Ommeren)
 10. Verkiezing bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar zijn a. Ina van Meenen    (Algemeen bestuurslid) en b. Joep Everaars (secretaris). Eventuele tegen kandidaten voor deze functies kunnen zich tot 22 maart per e-mail opgeven;via e-mail jeveraars@ziggo.nl  of via  info@verenigingdorpsbelangelst.nl 
 11. Rondvraag (allen);
 12. Sluiting (W. van Ommeren).

Van ca. 20:00 tot 20:15 u. koffie of thee voor alle aanwezige  leden.

Hierna vindt het openbare deel van deze avond plaats.

Onderwerpen die besproken worden zijn:

a. Status update  MOB-complex (W. van Ommeren);

b. Voortgang aanleg Elster Uiterwaarden (W. van Ommeren met als gastspreker dhr. T. Bastiaansen, Omgevingsmanager Biggelaar Grond en Waterbouw b.v.);

c. Voortgang werkgroep “Groen & Recreatie” (W. van Zanten);

d. Voortgang werkgroep “herinrichting Centrum” (R. Lukens);

e. Voortgang werkgroep “Jeugd & werkgroep Verkeersveiligheid inclusief update over het project herinrichting Franseweg” (I. van Meenen);

f. Voortgang Nieuwe werkgroep “Oude Dorpshuis” (W. van Ommeren);

g. Rondvraag (allen);

h. Sluiting (W. van Ommeren).

Thema avond 28 november DVDE

Uitnodiging thema avond D.V.D.E
Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst
28 november 2018

Voor alle inwoners van Elst ( leden en niet leden) organiseert de D.V.D.E op woensdag 28 november een thema avond.

Tijdens deze thema avond staan we stil bij de ontwikkelingen in en rondom Elst.
Wij hebben B&W en de fractieleden van de politieke partijen uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De volgende thema’s zullen worden behandeld:

Stand van zaken rondom :
• Bouw nieuwe brandweer kazerne
• Bestemming MOB complex
• Bestemming voormalig oude Dorpshuis
• Rijnbrug
Verslag van de werk-advies groepen DVDE
De werk-advies groepen zijn aangesteld door het bestuur van de DVDE als vervolg op de vorige thema avond waarin de bewoners van Elst hun ideeën konden aandragen om Elst nog leuker en leefbaarder te maken. De werkgroepen werken samen met ons aan de door hun aangedragen thema’s. Zij worden ondersteund door een gemeentelijke ambtenaar, die een adviserende rol heeft met betrekking tot het volgen van de juiste procedures. Hierbij moet u denken aan vergunningen, budgettering en inspraak omwonenden.

Onderstaande werkgroepen zullen verslag uitbrengen tijdens de thema avond:
• Werkgroep (herinrichting) Centrum
• Werkgroep Recreatie en Groen
• Werkgroep Jeugd en de werkgroep Verkeersveiligheid

Aanvang : 20:00 uur
Inloop vanaf : 19:30 uur
Plaats : Het Bestegoed

We ontmoeten u graag op 28 november.

Namens het bestuur
Joep Everaars

Email : info@verenigingdorpsbelangelst.nl
Website : http://verenigingdorpsbelangelst.nl/

Verslag thema avond 18 april

Verslag thema avond Vereniging Dorpsbelang Elst – VDE

Op 18 april jl. heeft de halfjaarlijkse thema avond van de VDE weer plaats gevonden. Het eerste gedeelte van de vergadering was voor leden van de VDE bestemd, de ledenvergadering. Na de pauze heeft de VDE de plannen gepresenteerd voor de nieuwe werkwijze – opzet van de VDE.
De VDE zal voortaan de naam Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst gaan voeren. Hiermee wordt een nieuwe weg ingeslagen. Het belangrijkste doel is om de inwoners van Elst meer gelegenheid te geven om samen mee te denken/te werken aan de toekomst van Elst. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld een herinrichting van het “centrum”, betere verkeersveiligheid, bevorderen van recreatie, gewenste soort(en) woningbouw, meer activiteiten voor de jeugd etc. en meer activiteiten voor de jeugd. Uiteraard kunnen er nog meer onderwerpen op de agenda worden gezet.
Door het samenstellen van de diverse adviesgroepen, onder begeleiding van het bestuur van de VDE, worden de plannen verder uitgewerkt en kunnen we de wensen en ideeën kenbaar maken aan het college van B&W. Er zullen op jaarbasis minimaal twee overleggen plaats vinden met het college over de (toekomst) plannen voor Elst. Door deze nieuwe vorm van overleg, hopen wij met zijn allen dat we meer kunnen bereiken voor Elst en zijn inwoners.
Na de presentatie van het nieuwe concept, werd er in 5 groepen gediscussieerd over de bovengenoemde – en ook nog andere onderwerpen. Na afloop presenteerde iedere groep zijn-haar bevindingen aan de zaal en zo kwamen er uiteindelijk een aantal onderwerpen uit die de komende maanden met de adviesgroepen worden behandeld.
Veelgenoemde onderwerpen waren :
• Aanpak centrumplan bij de AH
• Meer Horeca- terrasjes
• Wandelroutes-paden langs de Rijn
• Betere Verkeersveiligheid
• Gemis van faciliteiten voor de jeugd.
De aanwezige bezoekers konden zich opgeven voor deelname aan één van de adviesgroepen en dit heeft geresulteerd in aanmelding van 15 personen die verdeeld worden over de onderwerpen en bijbehorende adviesgroepen.
Naast een aantal raadsleden was ook “demissionair” wethouder Simone Veldboer en burgemeester Hans van der Pas aanwezig. Beiden hebben te kennen gegeven, blij te zijn met dit initiatief en kijken uit naar een betere samenwerking met de inwoners van Elst, wat tot stand kan komen via de nieuwe adviesgroepen en betere overlegstructuur.
Indien u belangstelling heeft om deel te nemen in één van de adviesgroepen, nodigen wij u van harte uit voor 23 mei om 19:30 uur in het Bestegoed.
Het bestuur kijkt terug op een zeer inspirerende avond en bedankt iedereen voor haar-zijn inbreng.
Wilt u meer informatie over deze bijéénkomst of wilt u zich misschien aanmelden voor één van adviesgroepen, stuur even een mail naar:
info@verenigingdorpsbelangelst.nl

Uitnodiging ledenvergadering en thema avond V.D.E op 18 april in het Het Bestegoed

De VDE opent de deuren voor alle Elstenaren!

De Vereniging Dorpsbelangen Elst wil de spreekbuis zijn naar de gemeente namens alle bewoners van Elst en nodigt hierbij alle Elstenaren uit om woensdag 18 april naar de openbare vergadering in het Bestegoed te komen!

Woensdag 18 april is de jaarlijkse ledenvergadering van de VDE. Het eerste deel is het huishoudelijke deel voor de leden, aanvang 19.30 uur. Na de pauze , om 20.15 uur is de vergadering openbaar en de VDE nodigt alle Elstenaren uit om dan aan te schuiven.
“We willen dat onze adviezen aan de gemeente en politiek een weerspiegeling is van alle bewoners uit Elst”, zegt Willem van Ommeren, voorzitter van de VDE.

In het tweede deel wordt het concept werkplan van de VDE gepresenteerd aan de bewoners van Elst. Onderwerpen die o.m. aan de orde komen zijn: het centrumplan, het oude dorpshuis en de herinrichting van Het Bestegoed.
Bewoners kunnen hun ideeën hierover geven en ook met andere onderwerpen komen die zij belangrijk vinden voor Elst.
Ook de (nieuwe) raadsleden worden uitgenodigd om hen in de gelegenheid te stellen direct van de bewoners te horen wat zij belangrijk vinden voor hun dorp.

Heeft u ideeën hoe Elst leuker en beter kan worden? Kom dan 18 april naar de vergadering van het VDE in Het Bestegoed! De koffie staat klaar!

Petitie Steun de natuur op Plantage Willem III

Petitie: Steun de natuur op Plantage Willem III

Wij, projectgroep MOB naar de natuur,
vragen uw steun om het voormalig defensieterrein ‘mobilisatiecomplex te Elst (ut)’ terug te geven aan de natuur.

Wij zien als enige bestemming: ‘Natuur’.
Help de Plantage Willem III mooi en rustig te houden en te beschermen tegen verstoring door woningbouw.

Teken daarom deze petitie en mail deze informatie zoveel mogelijk door.

https://mobnaardenatuur.petities.nl

Vast bedankt voor uw medewerking.

Bijéénkomst 11 september Huis vd Gemeente, bestemming MOB complex

Elst, 31 augustus 2017

Aan de leden van De Vereniging Dorpsbelang Elst

Beste leden,

De gemeente Rhenen heeft via een huis-aan huis brief alle inwoners van Elst uitgenodigd voor een bijéénkomst op 11 september in Het Huis van de Gemeente. Tijdens deze bijéénkomst wordt over de toekomst van het MOB complex gesproken en heeft iedereen de mogelijkheid om zich goed te laten informeren en kunnen belangengroepen hun inbreng leveren.
Wij als bestuur van de VDE delen het standpunt om het terrein van het voormalige MOB complex terug te geven aan de natuur.
Met deze brief willen wij aan u als inwoner van Elst en als lid van de VDE het belang van deze bijéénkomst duidelijk maken en hopen dat u in grote getalen aanwezig zult zijn op 11 september. Op deze avond zal er ook een afvaardiging van het bestuur van de VDE aanwezig zijn.

Namens het bestuur,

Voorzitter
W. A. van Ommeren

Secretaris
J. Everaars

Succesvolle Thema – avond van de V.D.E

Bouwen in Elst
Thema-avond van de Vereniging Dorpsbelangen Elst
Door: Ellen Wolf

Op Woensdagavond 5 april verzamelde rond de 100 man zich om 20.15 uur in de grote zaal van het Bestegoed om te praten over toekomstige bouw in Elst. In de pauze tussen de ledenvergadering van de VDE en de thema-avond zat de sfeer er al goed in. Naast mij waren ze dik tevreden: Voor slechts 5 euro jaarlidmaatschap vanavond ook nog eens een gratis kopje koffie! De luchtige sfeer bleef de hele bijeenkomst aanhouden. Ook woorden van burgemeester v.d. Pas droegen daar aan bij: “Je hoeft in Elst geen actiecomité op te richten. Je belt gewoon de gemeente en dan komen we even kijken.”

Voor aanvang van de thema-avond legt voorzitter/gespreksleider Willem van Ommeren de regels voor de avond uit: elk van de twaalf onderwerpen van het programma zullen vijf minuten worden uitgetrokken. Daarin wordt eerst het onderwerp ingeleid, waarna één van de zes raadsleden kan reageren. Daarna is er nog kort tijd voor mogelijke vragen uit de zaal. En ook burgemeester v.d. Pas kan waar nodig zijn toevoegingen doen.

In het onderstaande wordt per (cluster van) onderwerp(en) kort het laatste nieuws weergegeven.

Sociaal werk
De jongerenwerkers Bas Manders en Vincent Steur van Mozaïek welzijnsdiensten zijn sinds 1 september in Elst actief, veelal ’s middags en soms ook ’s avonds en ’s nachts. Zij werken met jongeren tussen 12 en 23 jaar, vindplaats gericht, om na te gaan hoe het ervoor staat, wat ze willen, wat de mogelijkheden zijn en de talenten. Ook geven ze de jongeren een stem, helpen hen met het organiseren van activiteiten en vervullen een brugfunctie naar instanties. De jongeren willen in het algemeen een positieve bijdragen leveren aan de samenleving, maar weten niet hoe. Ook willen ze gehoord worden. Er bestaat intussen een contactjongerenraad.

Woningbouw in Elst
De woningbouwplannen in Elst bestaan momenteel uit:
– Het Damkro terrein: Hier komen 21-24 woningen. Binnenkort wordt met de verkoop gestart.
– 3 kavels aan de Vissersweg,
– 13 levensbestendige woningen naast het Bestegoed. Alleen de financiering is nog niet rond.
– 29 woningen achter het Bestegoed,
– Het oude Dorpshuis. Dit staat al 10 jaren leeg. Het denken over zijn toekomst zit nog in de ideeënfase. Moet de karakteristieke gevel intact blijven? In Elst zijn niet zoveel karakteristieke panden. Moet er een alternatieve woonvorm voor (eenzame) ouderen inkomen of juist starters woningen? Erachter zouden nog een aantal andere (luxere?) woningen kunnen komen. Die zouden een mooi uitzicht op de Rijn hebben.
De opbrengst van de grond is bestemd voor het dekken van de kosten van het Bestegoed.
In de zaal hoor ik iemand zeggen dat Elst een villa-dorp aan het worden is. Ook komt er uit de zaal komt een oproep voor meer woningen voor mensen met een smalle beurs. Dit signaal zal door de raadsleden worden doorgegeven.

Verkeersveiligheid
Het beleid is om hardrijden aan te pakken. Op de Rijksstraatweg wordt momenteel 50 km per uur gereden. Als je 30 km per uur rijdt word je ingehaald. De weg nodigt uit om hard te rijden. Verder is er een goede oversteek van de Veenendaalse straatweg nodig tussen de Franseweg en Zwijnsbergen. En binnenkort zullen de armaturen van de lantaarnpalen in Elst vervangen worden. In Rhenen is er verder een fietsplan om fietsen te stimuleren, maar dat is in Elst al goed geregeld. Uit de zaal klinkt vervolgens de wens om een stoep aan de Rijksstraatweg tegenover de Woudweg. Daar moet je als voetganger steeds door de modder lopen, of over het fietspad. Ook wordt verzocht om spiegels op de hoeken van de Houweg en de Woudweg met de Rijksstraatweg. Er is soms gewoon niet op de Rijksstraatweg te komen. En ook wil iemand maatregelen bij het zeer gewaardeerde speeltuintje aan de Margrietstraat – Beatrixstraat. Daar is in 5 jaren al 3 maal een kind aangereden . Er staat intussen al een verkeersteller. Afhankelijk van die tellingen zullen maatregelen worden getroffen.
Verdere tips voor verbetering van de verkeersveiligheid kunnen doorgegeven worden tijdens het verkeersspreekuur dat steeds aangekondigd staat in de Hank. De gemeente voert de verzoeken uit als de weg wordt aangepakt. Als de gemeente het verzoek niet kan inwilligen legt ze het uit.

Zorghotel
Op de plaats van de oude jeugdherberg aan de Veenendaalse straatweg zal een zorghotel met 140 kamers komen om het onderhoud van het landgoed Prattenburg te bekostigen. Het inpassingsplan is goedgekeurd. Het zorghotel moet passen in de omgeving en mag dus geen felle kleuren hebben. Het zal veel werkgelegenheid opleveren voor Elst, en dat hebben we nodig. Het openluchttheater blijft behouden.
Naast me vraagt mijn buurman zich af wie het zich zou kunnen veroorloven zich daar te laten verzorgen. Goed punt, maar het wordt verder niet gehoord.

Elster Buitenwaarden
De aanwonenden aan de Elster Buitenwaarden worden opgeroepen in de gaten te houden dat De Put niet toch helemaal wordt gedicht. De afspraak is dat een stuk van 2,5 ha 2 meter diep zal blijven.

Muziektent
De sociaal werker Michel Weselok van Rivierenstroom heeft in totaal 150 mensen geênquèteerd over de toekomst van de muziektent. Hij heeft o.a. de VDE, het jongeren platform, Crescendo, de Speelweek, omwonenden, en AH-bezoekers benaderd. Hij heeft hiervoor medewerking gekregen van Peter Vunderink en Ina van Meenen.
De burgemeester geeft aan dat de gemeente ook vaak de vraag krijgt wanneer die muziektent nou eindelijk eens gesloopt wordt. Van de jongeren mag de muziektent ook weg. En de gemeente volgt de vraag voor de sloop van de muziektent graag op. De komende tijd zal zij met Crescendo en De Speelweek, die gebruik maken/hebben gemaakt van de muziektent, afspraken maken over de sloop. Burgemeester van de Pas vraagt de aanwezigen zich alvast bezig te houden met de vraag hoe ze het veld na de sloop van de muziektent ingericht willen hebben.

Nieuwe brandweerkazerne
Hiervoor zijn 16 locaties onderzocht. De locatie aan de Rijksstraatweg, tegenover de Woudweg, is gekozen. Of er op het terrein ook geparkeerd zal kunnen worden, is nog niet duidelijk. Of er een stoep voor komt is ook nog niet duidelijk, maar zal als aandachtspunt meegenomen worden.

Herinrichting Franseweg
Met de herinrichting van de Franseweg wordt gewacht tot na het gereedkomen van Bosje III eind 2018. Dit i.v.m. het werkverkeer dat over de Franseweg wordt geleid en dat de weg kan beschadigen. Er kan wel vast begonnen worden met de planvorming. Dat duurt i.h.a. zo’n 12 maanden. Eind 2020 zal onder de Franseweg ook de riolering vervangen moeten worden. Vanuit de zaal wordt nogmaals geattendeerd op de wateroverlast op sommige plaatsen aan de Franseweg. Dit wordt weer erger door toedoen van het erg grote zware bouwverkeer. Kunnen er geen kleinere vrachtwagens gebruikt worden? De verhoging die de gemeente lokaal al heeft laten aanleggen wordt gewaardeerd.

MOB-complex
Wim van Zanten houdt een pleidooi voor het teruggeven van het terrein van het MOB-complex aan de natuur. Het terrein valt binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Het grenst aan drie kanten aan Plantage Willem III. Het terrein is momenteel in bezit van het Rijks Vastgoedbedrijf en staat te koop. Het Rijks Vastgoedbedrijf wil er een zo hoog mogelijk bedrag voor krijgen. Mogelijk gaan er huizen komen. De gemeente heeft geen financiële belangen bij wat er met het terrein gebeurt.
Vanuit de zaal wordt door meerdere mensen gepleit om het terrein in het bestemmingsplan weer de bestemming Natuur te geven, zodat het Utrechts Landschap het terrein voor weinig geld kan erven. Ook word er vanuit de zaal gepleit voor het schoon op laten leveren van het terrein. Dit is elders ook al wel gebeurt. Het benodigde geld voor het slopen van het complex zou verkregen kunnen worden uit de verkoop van de beheerderswoningen.
Het terrein van het MOB-complex is voor het NNN belangrijk omdat het de hoogte van de heuvelrug verbindt met het lage land van de Elster Buitenwaarden. In 1961 is het geclaimd door defensie voor de opslag van materieel. Het teruggeven van dit terrein aan de natuur past goed binnen de plannen om de Utrechtse Heuvelrug uit te breiden. Binnen de kern van Elst is nog genoeg ruimte voor woningbouw, al vinden Elstenaren wat open ruimten binnen de kern ook prettig. De burgemeester en raadslid Ineke Holierook steunen het plan zoals het zich op de avond ontwikkelt.

De oeververbinding
Ten slotte vraagt nog iemand in de zaal hoe het staat met de oeververbinding. De burgemeester legt uit dat de resultaten van een eerste onderzoek vóór de zomer worden verwacht. Het meest voor de hand liggende lijkt om de brug in Rhenen te verbreden, maar de pijlers zullen dan versterkt moeten worden. Een andere optie is een extra brug in Wageningen, maar daar zullen ze nooit toelaten dat er een weg door het binnenveld komt, en dat zou dan nodig zijn. Een andere optie is een extra brug bij Elst. Die zou dan landen in de achtertuin van Willem van Ommeren. Deze optie heeft Elst liever niet. Verder is er volgens de burgemeester een school die zegt dat het verkeer in de komende jaren af zal nemen. Dan is die extra oeververbinding misschien helemaal niet nodig. Een andere school zegt juist dat het verkeer toe zal gaan nemen. Wie zal het zeggen? Het is nog wat afwachten.
Ook bij dit onderwerp zullen de Elstenaren betrokken worden.

Om 22.30 uur wordt de avond afgesloten. Sommigen blijven nog even napraten met de raadleden of onderling aan de bar.

Leden vergadering en thema avond V.D.E op 5 april in het Bestegoed.

Uitnodiging ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang Elst

Agenda voor de ledenvergadering van V.D.E. op woensdag 5 april 2017.
Deze vergadering vindt plaats in M.F.G. “Het Bestegoed”. Aanvang 19:45 uur. Inloop vanaf 19:30 uur

1. Opening

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ledenvergadering d.d. 9 maart 2016

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascommissie

8. Verkiezing kascommissie

9. Vaststellen contributie 2017.Voorstel: de contributie blijft € 5,00.

10. Verkiezing bestuursleden
a. Aftredend / herkiesbaar: Willem van Ommeren en Joke Dijkhuizen

11. Rondvraag

12. Sluiting ledenvergadering

20:15 uur: Pauze met een kopje koffie
`
20:30 uur Start thema- forum avond met raadsleden.

Voor deze thema-forum avond zijn onderstaande de raadsleden, woonachtig in Elst, uitgenodigd;
Gert Hovestadt, Jos van Klinken, Hans de Wilt, Karin Dieterman, Willem Oorschot en Ineke Holierook.

Zij vormen het forum waaraan u vragen kunt stellen. Wij zullen zelf de volgende onderwerpen aan de orde stellen:
1. Verkeersveiligheid in Elst, Rijksstraatweg
2. Woningbouw ; senioren, starters
3. Herinrichting MOB complex
4. Herinrichting Franseweg
5. Sloop muziektent
6. Plaats nieuwe Brandweerkazerne

Misschien heeft u ook nog andere vragen m.b.t. Elst die u aan het forum wilt voorleggen.
Wij stellen het op prijs als u deze van te voren bij ons indient via: info@verenigingdorpsbelangelst.nl.
Website van de V.D.E : http://verenigingdorpsbelangelst.nl/